เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจาก APX Solutions นำโดยคุณ Uwe Dettmann ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสรวิศ ตันตระกูลเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ คุณณัฐพล วิมลเกียรติศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่ายได้เข้าพบปะสมาชิกและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการขนส่งและกระจายสินค้าของสมาชิก APX ประจำจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ พร้อมหารือแนวทางด้านการให้บริการร่วมกับเครือข่ายของ APX ต่อไป