ความรับผิดชอบขององค์กร

APX สร้างกลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนออกเป็น 3 ด้าน นั่นคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการ เรามีเป้าหมายที่จะสนับสนุนทุก ๆ ด้านผ่านจุดแข็งและความสามารถในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อสร้างความโปร่งใสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

“เราช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับสมาชิกของAPX ​ และลดการปล่อยคาร์บอนให้กับ สิ่งแวดล้อม"

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

We ship GREEN.

APX มีส่วนร่วมในการทำให้โลกใบนี้ยั่งยืนสู่รุ่นต่อ ๆ ไปผ่านการดำเนินงานที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม เครือข่าย APX ดำเนินการด้วยระบบดิจิทัล จึงถือเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ธรรมชาติ

We support LOCAL communities.

สมาชิก APX ได้รับรายได้ที่เป็นธรรม โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่าการขนส่งด้วยโมเดล hub-and-spoke ที่ส่งผ่านสมาชิก APX ในแต่ละพื้นที่ จะช่วยให้ต้นทุนการขนส่งต่ำลง ลดการขนส่งรถบรรทุกในระยะทางที่ไกล ลดการใช้พลังงานน้ำมัน และลดต้นทุนโดยรวมให้กับสมาชิกAPX

We give FAIRNESS.

APX มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานของเราจะได้รับการพัฒนาตัวเองในทุก ๆ วัน ผ่านขั้นตอนการดำเนินงานและการเรียนรู้ของ APX รวมถึงการอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข